Μυστήρια: Βάπτιση

Κάθε βάπτιση δηλώνεται στο γραφείο της ενορίας ή τηλεφωνικώς στον ιερέα (στοιχεία επικοινωνίας στο κάτω μέρος της σελίδας) Στην ενορία µας δεν τελούµε βαπτίσεις στις νηστείες, δηλαδή κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της νηστείας των Χριστουγέννων και του Δεκαπενταύγουστου. Η ημερομηνία και η ώρα δηλώνονται τηλεφωνικώς τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα.

1. Απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα:

Παρακαλούμε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε το αρχείο (στα ελληνικά ή στα γερμανικά):

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα ακόλουθα έγγραφα σε φωτοαντίγραφο ταχυδροµικώς, με FAX ή με E-Mail:

 • Διαβατήρια ή ταυτότητες των γονέων του/της βαπτιζοµένου/ης
 • πιστοποιητικό γεννήσεως
 • πιστοποιητικό βάπτισης αναδόχου

 

2. Για την τέλεση του µυστηρίου της βαπτίσεως είναι απαραίτητα

 

 • η ενδυµασία µετά τη βάπτιση (λευκή)
 • ο σταυρός
 • η λαµπάδα
 • ένα µπουκαλάκι ελαιόλαδο
 • µια µεγάλη πετσέτα µπάνιου
 • το λαδόπανο
 • 2 πετσέτες
 • σαπούνι

 

3. Το Σύµβολο της Πίστεως

 

Ο ανάδοχος διαβάζει το Σύµβολο της Πίστεως καθαρά και χωρίς λάθη

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁµοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο· τὸν δι' ἡµᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύµατος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡµῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς Οὐρανοὺς καὶ καθεζόµενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόµενον µετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόµενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συµπροσκυνούµενον καὶ συνδοξαζόµενον, τὸ λαλῆσαν διά τῶν Προφητῶν. Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁµολογῶ ἕν Βάπτισµα εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωήν τοῦ µέλλοντος αἰῶνος. Ἀµήν.

 

4. Λειτουργικά έξοδα

Για τα λειτουργικά έξοδα (ρεύµα, θέρµανση, ζεστό νερό, έκδοση πιστοποιητικών) κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασµό της ενορίας (Spendenkonto: Stadtsparkasse München, IBAN: DE79 7015 0000 0000 087114, BIC: SSKMDEMM) δωρεά 300€ µια εβδοµάδα πριν την βάπτιση. Αν τελείται η βάπτιση εκτός Μονάχου προστίθενται στην δωρεά και τα οδοιπορικά έξοδα του ιερέως (0,50€/χµ). Η βάπτιση είναι µυστήριο. Καλό είναι το παιδί να είναι 6-12 µηνών. Παιδιά άνω των 2 ετών θα πρέπει να εκκλησιάζονται για να εξοικειωθούν µε τον ιερέα και το περιβάλλον της εκκλησίας για ένα διάστηµα τουλάχιστον 6 µηνών πριν από την βάπτιση. Στην εκκλησία δεν συζητάµε αλλά προσευχόµαστε. Οι συγγενείς και φίλοι στέκονται στις θέσεις τους ευλαβικά. Οι γονείς και ο/η ανάδοχος στέκονται µπροστά στην κολυµβήθρα. Όταν δώσει ο ιερέας την οδηγία µόνο η µητέρα ξεντύνει το παιδί και το φέρνει στον ιερέα κρατώντας το κάτω από τις µασχάλες µε το πρόσωπο να βλέπει τον ιερέα. Μετά από την βάπτιση κάνει 3 µετάνοιες µπροστά στην εικόνα της Παναγίας, µια µετάνοια στον ανάδοχο, φιλά το χέρι του και της παραδίδεται το παιδί. Ο εφημέριος

 

Ελληνικά